2017-05-12 - CASC Field Trip - Matt Kurjanowicz
Final push to the ridge for Cowboy Mountain.

Final push to the ridge for Cowboy Mountain.

CASCmountaineersscrambling