2017-08-26 - Ruth Mountain - Matt Kurjanowicz
More views from the summit

More views from the summit

ClimbingGlacierRuth Mountain